Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trafikbuller

= Obligatorisk uppgift

Här kan du söka på de adresser där Miljöförvaltningen har specifika uppgifter kring Trafikbuller.

Alla fastigheter finns inte med. Om fastigheten du söker inte finns med kan det bero på att ljudnivån inte är speciellt hög. Hus byggda efter 1980 finns ej med, där ska inomhusnivåerna ligga på en godtagbar nivå.

Om du söker en mer översiktlig bild över bullernivåer i staden använder du bullerkartan.Sök på gatuadress

Så här gör du

Buller vid din fastighet

Här kan du söka upp din fastighet och se bullernivån utomhus och/eller inomhus. Du kan också se om fönsteråtgärder har gjorts eller föreslagits.

Var bullrar det mest?

Miljöförvaltningen har kartlagt trafikbuller i Stockholm. Se hur mycket det bullrar i just ditt kvarter. Bullerkarta.

Kontakta oss

Buller och vibrationer från vägtrafik i Stockholm

Kontakta Trafikkontoret
08-508 26 582
Telefontid: tisdag och torsdag
Övrig tid går det bra att lämna ett meddelande.
buller.tk@stockholm.se

Miljöfrågor

Kontakta Miljöförvaltningen avdelningen för Plan och miljö.
08-508 28 990
Skicka e-post till oss

Buller från SL:s bussar eller spår

Kontakta SL
08-600 10 00
http://www.sl.se

Flygbuller

Kontakta Swedavia
010-109 40 00
http://www.swedavia.se/bromma/

Buller från Europavägar och järnvägar

Kontakta Trafikverket
0771-921 921
http://www.trafikverket.se

Övrigt buller i inomhusmiljö

Information och anmälan
http://www.stockholm.se
 • Frågor och svar
  • Hur vet man vilken ljudnivå man har vid fasaden på sin fastighet?
   Bullernivåer kan mätas eller beräknas. Mätning innebär att man samlar in mätdata under en begränsad tidsperiod. Vid beräkningar av bullernivå för t ex vägtrafik är de viktigaste parametrarna antal fordon/dygn, högsta tillåten hastighet och avstånd till vägen. Ytterligare faktorer är bl. a markens hårdhet och eventuella hinder som skärmar eller byggnader. Beräkningar är en säkrare metod eftersom den tar hänsyn till värden över en längre tidsperiod.
  • Kan jag beställa en bullermätning?
   Nej. Bedömning av bullernivåer görs i första hand utifrån befintliga beräkningar. Verksamhetsutövaren, t ex Trafikverket, SL eller trafikkontoret, har ett ansvar att känna till den miljöpåverkan deras verksamhet ger. De ska alltså ha eller skaffa sig kunskap om aktuella bullernivåer.
  • Kan man beställa ett bullerskydd/bullerplank?
   Nej. Stadens gator och vägar har ett åtgärdsprogram med prioriterade områden för bullerskydd. Årligen byggs någon enstaka ny bullerskärm. Vissa av de gamla skärmarna måste även rustas upp eller byggas om.
  • Vem ansvarar för vilken gata/trafikled?
   Förenklat fördelar sig ansvaret så här: Trafikkontoret ansvarar för Stockholms stads gator. Trafikverket ansvarar för de större trafiklederna såsom Essingeleden, E4, E18 och E20 samt delar av Nynäsvägen, Nockebybron och Tranebergsbron.
  • Vem får bidrag till fönsteråtgärder?
   Grundtanken är att först åtgärda de värst utsatta fastigheterna. Vilka kriterier som används för att välja ut dessa skiljer sig åt mellan olika trafikslag och olika trafikhuvudmän. Stadens trafikkontor åtgärdar för närvarande bostadsfastigheter som exponeras för högre ljudnivåer än 62 dB (A), dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad.
  • Vem vänder jag mig till för att få fönsteråtgärder?
   Om bullerkällan är stadens gator och vägar skickar fastighetsägaren in en förfrågan till Trafikkontoret. Alla fastigheter som är berättigade till bidrag finns inventerade och listade. En handläggare kontrollerar om fastigheten finns på listan. För andra bullerkällor kontaktas respektive trafikhuvudman, t ex Trafikverket eller SL.
 • Kontakta oss
  Meddelande
  Din e-postadress (obligatorisk)